Kamu bankalarının sermayeleri güçlendirilecek

Teklifle, Türkiye Var­lık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fo­nu’na kamu bankalarının serma­yelerinin güçlendirilmesi amacıy­la 2024 mali yılı içerisinde ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma se­nedi ihraç etme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanına veriliyor.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, 2023 ve önceki yıl­larda düzenlenen Cumhurbaşka­nı kararları doğrultusunda hesap­lanan görevlendirme bedeli ala­caklarına karşılık ilgili borçların mahsuplaşılarak terkin işlemiy­le BOTAŞ’ın birikmiş borçlarının ve Hazine’den olan görevlendir­me bedeli alacaklarının karşılık­lı olarak kapanması amaçlanıyor. Teklifinin yürürlüğe girmesiy­le Hazine ve Maliye Bakanlığının BOTAŞ’a olan 232,6 milyar lira tutarındaki borcu 51,3 milyar li­raya düşebilecek.

Düzenleme ile Petrol Piyasası Kanunu’nda yapı­lan değişiklikle sahte veya yanıl­tıcı belge düzenlenerek yapılmaya çalışılan mali usulsüzlüklerle mü­cadele konusunda önemli kaza­nımlar sağlanması hedefleniyor. Böylece üçüncü taraflarca yapılan mali belge usulsüzlüklerine bağlı haksız rekabete uğrayan lisans sa­hiplerinin rekabet güçlerinde iyi­leşme olması bekleniyor. Teklif­te ayrıca TSE’nin gelirlerine yö­nelik düzenlemenin yapılmaması halinde tahmini kurumun bütçe açığının bu yıl içerisinde 700 mil­yon lira, 2025 yılında ise 1 milyar 300 milyon lira olması bekleniyor.

Vergi başmüfettişliği kadrosuna atama teklifi

Gelir İdaresi Başkanlığında ha­lihazırda 24 bin 800 gelir uzmanı, 4 bin 127 gelir uzman yardımcısı istihdam ediliyor. Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teş­kilatında sunulan muhasebat ve muhakemat hizmetlerinin Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defter­darlıklar aracılığı ile sunulmasına yönelik düzenlemeler kapsamın­da kaldırılan “defterdar yardımcı­sı” kadrolarında çalışan personel, Başkanlığın taşra teşkilatında yer alan Gelir İdaresi Grup Müdürü kadrolarına atanacak.

Defterdar yardımcısı kadrosundaki 29 kişi hüküm kapsamına giriyor. 375 sa­yılı Kanun Hükmünde Kararna­me’de yapıla­cak de­ğişikliğin yürürlüğe girmesiyle 2024 yılında toplam 3 bin 438 vergi müfettişi için vergi başmüfettişliği kadrosuna atama teklifi yapılması, vergi baş­müfettişliği kadrosuna gerçek­leştirilecek atamalar sonucunda yapılacak fark ödemelerinin brüt toplamının aylık 20 milyon 628 bin lira olması öngörülüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x